วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร. รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานเปิดประชุม คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและเกณฑ์การประกวด งานมหกรรมส่งเสริม ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ปีที่ ๖ ในการนี้ นายกรวิชญ์ ทับทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็น คณะกรรมการพิจารณาและยกร่างในครั้งนี้ด้วย ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานพระสอน ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th