อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ราชธานี ศรีอยุธยา”
จัดโดย สพม.พระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
วันที่ 19 สิงหาคม 2566

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์