วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ของผู้บริหารครูโรงเรียนในสังกัด และโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ที่มีกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Symposium ณ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในโอกาสนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุกัญญา เจิริญสุข รองผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และนายตุลา จำนงค์ทรัพย์ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในครั้งนี้

ภาพ :ข่าว รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูฉัตรชัย สัตบุษ
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์