วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ครูกนกพร ประพฤติธรรม ครูกีรติ แจ้งชะไว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ น.ส.อัญชลี พรมแก้ว น.ส.กนกวรรณ ตรีกลิ่น น.ส.ปนัสยา คงเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง AI : สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยนวัตกรรม การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และ Metaverse : เทคโนโลยีโลกเสมือนกับการประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม
ข่าว : ครูกนกพร ประพฤติธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th