วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Online) โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา อบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ภาพ : เพจสพม.พระนครศรีอยุธยา
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th