นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ครูที่เข้ารับการอบรมมีดังนี้
1. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง 2 นายอัครวัชร ลือสมุทร  3. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง 4. นายบอล โพธิ์เอี้ยง

ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์