วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยมีหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ของหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้พูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับทุกหน่วยงาน โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานในการจัดสภากาแฟทุกเดือน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประสานงาน การบูรณาการร่วมกันตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ในการนี้ นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th