การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์