การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “อยู่อย่างพอเพียง” ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1- ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา