การประกวดสื่อสร้างสรรค์รูปแบบ TikTok เรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “ใฝ่เรียนรู้” ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

ชนะเลิศอันดับที่ 1– ทีม AYS Production | โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ข่าวจาก เพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา