วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสื่อดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโรงเรียนอยุธยาสรณ์ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และ ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโดยกลุ่มงานพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Google dirve