วันศุกร์ที่ 17 มีนาคมพ.ศ. 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน” ให้แก่ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th