วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
1.นาย อัครเดช รามอ ม.3/2
2.นาย ชนาธิป แสงเดือน ม.4/3
3.นาย กนก นามวงค์ ม.5/2
4.นาย พันธุกิติ์ สุทธิสิทธิ์ ม.5/6
5.นาย วัชระ สุขขาเจริญ ม.5/6
ครูผู้ควบคุม นายธนเทพ เนื่องศรี และสิบโทอิศราชัย คุณประทุม
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประกวดภาคคณะสงฆ์ 2 ต่อไป

ภาพ : ครูธนเทพ เนื่องศรี
ข่าว : ครูธนเทพ เนื่องศรี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th