วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ยกระดับความรู้ ความคิด พัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล และครูฉัตรชัย สัตบุษ
ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ,  เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์