วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 Mahidol Open House 2022 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใน Lab สาขาวิชาต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ในการนี้ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้พานักเรียน ม.5 และ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 23 คน โดยมีครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ และครูวิลาสินี บรรเลง ดูแล

ภาพ : นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th