วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 17 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ดังนี้
1. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3. นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5. นางสาวดวงธิดา เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. นางจรินญา ใจธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. นายภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8. นางสาวชนิศา บัวบาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9. นายวิทยา จันทร์ปิง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
10. นายวสุ ธะนะจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
11. นายปริญญา ภูคัสมาส ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12. นางชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13. นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิชัย สังข์คง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
15. นายเพทาย อารียะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
16. นางสาวกชพร ใจธรรม อัตราจ้างสำนักงาน
17. นางสาวณภัค อรุณเสถียร อัตราจ้างสำนักงาน

ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์