รายงานการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา