วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้ารับ “รางวัลครูผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและ บุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ สสวท. โดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะครูที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ รางวัลระดับดีเด่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ รางวัลระดับดีเด่น
3. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา รางวัลระดับดีเด่น
4. นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี รางวัลระดับดีมาก

ภาพ : เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์