วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินการโครงการระหว่าง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กับโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th