วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้จำนวน 7 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้แก่
1. นางสาวปรียา ศรีคงคา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นายเทิดทูน บุญประกอบ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวชุตินันท์ โกศล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
7. นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์