วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC ติดตามประเมินผลโครงการ โดยการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ ในการนี้นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และต้อนรับ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ดร.กัญญารัตน์ โพธิ์ดง และผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ครูที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้
1. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์ สอนวิชา การนำเสนอแบบสื่อประสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. นางสาวจันทร์จิรา มาใจ สอนวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูจันทร์จิรา มาใจ / ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์