วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยใช้หลักการดำเนินงานของ GLOBE จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนที่สนใจมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการวิจัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

ภาพ : นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง และนางสาวกีรติ แจ้งชะไว
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์