วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารงานงบประมาณได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน งานการเงิน งานพัสดุและสินทรัพย์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีนางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ และนางสาวชญานิศ สุธรรมมา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูญาดา ศิริ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์