ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้ารับพระราชทานรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2565 วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกิตติพล ใจผ่อง
ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจชมรม TO BE NUMBER โรงเรียนอยุธยานุสรณ์