วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมนี้จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ วิทยากรคือ นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และได้มีการอบรมระบบคลังสื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา และระบบแจ้งการบ้านนักเรียน โดยอบรมผ่าน Google meet

ภาพ : ทีมงานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th