วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ โดยใช้ Canva และโปรแกรม Camtasia จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครู โรงเรียนอยุธยาสรณ์ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยวิทยากรจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อบรมผ่านโปรแกรม Zoom

ภาพ : ทีมงานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th