ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย)
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕