โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายขันติ จาบกลาง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้รับคัดเลือกสื่อ/นวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านเเละการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-29)
ระดับ “ยอดเยี่ยม”
เพื่อส่งผลงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป