วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย STEM ศึกษา หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ด่าง ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำเยาวชน ของมูลนิธิรักษ์ไทย โดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างชิ้นงานตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางโรงเรียนได้มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี / ครูจันทร์จิรา มาใจ / มูลนิธิรักษ์ไทย
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์