วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 2) เพื่อให้ข้าราชการครูร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 3) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2567 โดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ เป็นวิทยากร จัดโดยงานแผนงาน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี
ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th