วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน อยุุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะทีมงานแผนงาน หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT)

ภาพ : ครูจิตรลดา ศรีจันทร์ดี /ครูสาวิตรี เศรษฐกุลวดี
ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th