ขอแสดงความยินดีกับ
นายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาในการส่งผลงาน
“นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ชื่อนวัตกรรม “มหัศจรรย์โครงงานภาษาอังกฤษ”
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564