ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพัฒน์  มีสมยุทธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท Department of English, National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน