วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม นำโดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (ดีเด่น) ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับการคัดเลือก ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา นางนวรัตน์ ธรรมรัตน์โสภณ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบางปะหัน เข้าร่วมให้กำลังใจ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ , ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์