วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video conference เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เคราือข่ายละ 3 คน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และเลขานุการ เครือข่าย ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th