วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางสาววาสนา โง้วสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน (ว.PA) ผ่านระบบออนไลน์ Google meet

ภาพ : ครูพัชรินทรา ถินต่าย
ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th