วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.50-15.30 น. กลุ่มบริหารวิชาการ งานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนอยุธยนุสรณ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม SGS : Secondary Grading System ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย นางอุทุมพร เกิดมงคล ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th