วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผลการเลือกตั้ง พรรค AYS GEN Z ||| ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน 401 คะแนน มีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,327 เสียง

ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th