ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
คณะศึกษานิเทศก์ที่เข้านิเทศ มีดังนี้
1. ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย
2. นางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่
3. นางสาวชนัตตา ปุยงาม

ตัวแทนครูที่รับการนิเทศ มีดังนี้
1. นางสาวชูชีพ ศรีโชติ
2. นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร
3. นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง
4. นางน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี
5. นางสาววรวรรณ พุทธิพัฒน์
6. นายนันทมิตร สุภสิงห์
7. นายรัชพล ตรีคงคา
ในการนี้สิบเอกจันทร ก่่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหารได้เข้ามาให้ กำลังใจครูที่ได้รับการนิเทศครั้งนี้ด้วย

ภาพ : สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร / รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูที่เข้ารับการนิเทศ
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th