ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทุกท่าน ทำแบบคัดกรองความกังวลต่อไวรัส COVID-19 เพื่อคัดกรองและหาวิธีคลายความกังวลอย่างเหมาะสม

https://www.dmh.go.th/covid19/test/covid19/