เอกสาร/หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันมอบตัว โดยเรียงเอกสารตามหมายเลขดังนี้
1.ใบมอบตัว(ใบสั้น) ม.1 (สีเหลือง)/ ม.4(สีชมพู)ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว(ชุดนักเรียนของสถาบันเดิมหรือชุดนักเรียนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ตามความสะดวก) พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2.หนังสือสัญญามอบตัวนักเรียน (ใบยาว) ม.1 (สีเหลือง)/ ม.4(สีชมพู)ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักเรียนของสถาบันเดิมหรือชุดนักเรียนของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ตามความสะดวก)พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.หนังสือบันทึกข้อตกลงและความร่วมมือกิจการนักเรียน(MOU) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 2 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา(ของนักเรียน)จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (ของนักเรียน) จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา(ของบิดา) จำนวน 1 ชุด
7.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (ของบิดา) จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา(ของมารดา) จำนวน 1 ชุด
9.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (ของมารดา) จำนวน 1 ชุด
10.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา(ของผู้ปกครองกรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จำนวน 1 ชุด
11.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา(ของผู้ปกครองกรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา) จำนวน 1 ชุด
12. ปพ.1 ฉบับจริง และ ฉบับถ่ายเอกสารรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด

Cr.งานกิจการนักเรียน