วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 5 ชุด จากคุณศิวาพร ไผ่งาม ผู้ปกครองของเด็กหญิงศศิประภา โพไพบูลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ไว้ใช้ในการล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภ่าพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์