วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 นำโดยนางนาฎธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.3 ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์นิเทศและให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่าน การนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข , ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th