ระหว่างวันที่ 21 – 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน (วฐ.2) ประกอบด่้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายปีการศึกษา 2561-2563 ผู้ขอรับการประเมินจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมแนะแนว และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : ครูกันตพัฒน์ มีสมยุทธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th