วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ศึกษาสเต็ม กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้เข้ามาจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เรียนในศตวรรณที่ 21 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ การเขียนโปรแกรมเเพื่อพัฒนาโครงงานทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระบบสมองกลฝังตัว วิทยากรโดย ผศ.ดร.กิตติ เสือแพร และ ดร.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ / ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์