วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.19 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ
นางสุกัญญา เจริญสุข ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นางสาววาสนา โง้วสกุล ครูโรงเรียนวัดบ้านสร้าง
นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ /ครูพิิธิพัฒน์ รัตนชัยกุุล / ครูนันทมิตร สุภสิงห์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2