วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET
ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th