วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ “สามัคคีมีน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” จำนวน 6 คน เข้ารับเกียรติบัตร จากนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอรณิชา รื่นบุญ ม.6/8
รางวัลรองชนะเลิศ นายกรรณธสิทธิ์ ยอดชมญาณ ม.6/6
รางวัลชมเชย นายอนิรุจ วรรณกัมมิโก ม.6/6
รางวัลชมเชย นายนชานนท์ ศรีเจริญ ม.5/3

ภาพ : เบญจาริณี สายันต์
ข่าว : ยุพิน แสงนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th