ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจําไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)