(รายงานตัว)
ในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00
ม.1 วันที่ 12 มิถุยายน
ม.4 วันที่ 13 มิถุนายน
หมายเหตุ : ไม่รายตัวถือว่าสละสิทธิ์ รายงานตัวใต้อาคาร 3 และรับเอกสาร
.
(มอบตัว)
ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ
รอบแรกเวลา 08.00 – 10.30 รอบที่สอง 10.00 – 12.30
ม.1 วันที่ 13 มิถุนายน
ม.4 วันที่ 14 มิถุนายน
ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน